{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Rozdíly mezi revizemi 61 a 71

Zobraz celý soubor

Revize 61 Revize 71
Line 3... Line 3...
<html> <html>
<head> <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
<title> Hlavní stránka MLAB </title> <title> Hlavní stránka MLAB </title>
<link rel="StyleSheet" href="./Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" /> <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
<meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" /> <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
<meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" /> <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="./Web/PIC/MLAB.ico" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="./Web/JS/MLAB_Menu.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
</head> </head>
<body lang="cs"> <body lang="cs">
<!-- ============== HLAVICKA ============== --> <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
<div class="Header"> <div class="Header">
<script type="text/javascript"> <script type="text/javascript">
<!-- <!--
  SetRelativePath("");
DrawHeader(); DrawHeader();
// --> // -->
</script> </script>
<noscript> <noscript>
<b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b> <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
Line 54... Line 55...
<i> <i>
Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme. Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme.
</i> </i>
</p> </p>
<p> <p>
Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù
<a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">MLAB</a> a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>.
a dalších designù a èlánkù našich Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
<a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">autorù</a>. na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>. Jsme autoøi nikoli </p>
sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete <p>
<a href="./Web/AboutWeb.cs.html">na stránce o webu</a>. <ul>
  <li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
  <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
  <li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a> </li>
  </ul>
</p> </p>
</div> </div>
<!-- ============== PATIÈKA ============== --> <!-- ============== PATIÈKA ============== -->
<div class="Footer"> <div class="Footer">
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1