{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [MB01A/] [!____!.txt] - Revize 4920

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

Verze je v zásadì funkèní ale potøebuje nìkolik drobných úprav.

1) Místo R7 až R10 (odpory u tlaèítek) dát diody a kondenzátory C5 až C8 dát pøímo na tlaèítka. Umožní se tak programování v zapojení (ISP). 

2) Dát kondenzátor 10nF mezi B a C tranzistoru Q2. Spomalí se tak rychlost zmìny zemního potenciálu procesoru PIC pøi pøechodu do vypnutého stavu. Zabrání se tím falešnému spuštìní od nabíjecího proudu kondenzátorù u tlaèítek.

3) Dát odpor 10k mezi B a E tranzistoru Q1. Vyžadují to dobré návrháøské mravy.

4) Dát odpro 100k mezi RDX pin konektoru J4 a uzel VDD procesoru PIC. Zajistí se tím definovaná úroveò na vstupu RDX procesoru v dobì, kdy není pøipojen prorgamovací kabel pøes RS232.

5) Dát odpor mezi vývod RB3 a GND procesoru. U procesoru, který byl nakonec vybrán je na této nožièce signál LVP (Low Voltage Programming) a odstarní se tím komplikace pøi programování procesoru PIC pokud je smazaný (smazáním se povolí alternativní funkce LVP na nožièèce RB3 což je nežádoucí.

Všechny výše uvedené úpravy se snadno udìlají na existujícím plošném spoji. Je vhodné použít SMD souèástek.
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1