{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [GenIndex.php] - Revize 944

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<?php

  error_reporting
(E_ALL);               // nastavení varování při ladění

  
require_once('Common.php');           // Společné funkce
  
require_once('TemplateEngine.php');   // Stroj pro práci s templejty
  
require_once('DirMetadata.php');      // Modul pro načítání informace o adresářích

  
define('DIRINFO''DirInfo.txt'true);     // Jméno souboru s informacemi o adresáři
  
define('PRJINFO''PrjInfo.txt'true);     // Jméno souboru s informacemi o projektu
  
define('WRAP',    70true);                // Lámání řetězcových hodnot

  
define('TEMPLATEPATH''Templates'true);  // relativní cesta k templejtům
  
$TemplateFile 'Modules.ihtml';      // přípona jazyka se doplní sama


// Stavová informace
// -----------------
//
// Tento skript používá pro přenesení stavu ke kliemtovi a zpět dvě stavové
// proměnné prostřednictvím odkazu. Jsou to:
//
// lang - zde je kód jazyka, neplatný či chybějící kód se mapuje na angličtinu
//
// path - zde se uvádí cesta vůči DOCUMENT_ROOT webu, neplatná cesta se mapuje
//        na cestu k root adresáři webu
//

// Vyzvedni si parametry z URL
// ---------------------------

// Parametr cesty z položky path
// Načteme, ověříme a pokud je něco špatně vracíme root
$Path '';
if (isset(
$_GET['path']))
  
$Path CheckWebPath($_GET['path']);
if (
$Path == '')
  
$Path '/';
$Params['path'] = $Path;

// Parametr jazyka z položky lang
// Pozor, tento parametr se nekontroluje a musí se ošetřit až při použití
// Předpokládá se, že neplatný jazyk se bude chovat jako angličtina
$Lang 'en';
if (isset(
$_GET['lang']))
  
$Lang substr($_GET['lang'], 02);
$Params['lang'] = $Lang;


// Proveď zpracování templejtu nahrazovacím strojem
// ------------------------------------------------

// Založ objekt templejtu
$Template = new TemplateEngine();

// Načti templejt do objektu
$error $Template->LoadTemplate(TEMPLATEPATH.'/'.$TemplateFile$Params['lang']);
if (
$error!='')
  
Error($error);

// Generuj dynamický obsah do proměnných
PowerFunction($Template$Params);

// Odešli výsledek klientovi
echo $Template->GetPage();


function 
PowerFunction($Template$Params)
// Tato funkce vykonává maso (generuje dynamický obsah stránky do podoby pole
// proměnných. Toto pole se následně použije na modifikaci templejtu .
{
  
// Lokálně používané prametry pěkně při ruce
  
$Path $Params['path'];
  
$Lang $Params['lang'];

  
// Zjisti informace o sekci (z prvního adresáře cesty)
  
$SectionDirInfo = new DirMetadata();
  
$SectionDirInfo->LoadDirInfo('/'.GetSection($Path).'/'.DIRINFO$Lang);
  
  
// Pokud cesta sahá do sekce, která nemá popis spadneme do rootu
  
if(!$SectionDirInfo->GetValid())
  {
    
$Params['path'] = '/';
    
$Path $Params['path'];
  }

  
// Zjisti informace o aktuálním adresáři
  
$ThisDirInfo = new DirMetadata();
  
$ThisDirInfo->LoadDirInfo($Path.'/'.DIRINFO$Lang);
  
  
// HTML hlavička - doplň sekci
  
$Template->SetVariable('InfoSection'GetSection($Path));

  
// Zkopíruj informace z DIRINFO (z adresáře sekce a pak z aktuálního adresáře)
  // do proměnných templejtu
  
foreach($SectionDirInfo->DirData as $Key => $Value)
  {
    
$Template->SetVariable($Key$ValueWRAP);
  }
  foreach(
$ThisDirInfo->DirData as $Key => $Value)
  {
    
$Template->SetVariable($Key$ValueWRAP);
  }

  
// Klikací řádka s cestou
  
$Template->SetVariable('InfoPath',
    
CreateScriptLinkPath($Params$Template->GetString('InfoPathTitle')));


  
// Procházej adresář
  // -----------------

  
  // Odstraň lomítko u prázdné cesty aby se nezdvojovalo
  
if ($Params['path']=='/')
    
$Params['path'] = '';

  
// Objekt pro načítání informací o adresářích a projektech
  
$DirInfo = new DirMetadata();

  
// Abych nešahal pořád do objektu, použiju proměnnou
  
$Glue $Template->GetVariable('InfoGlue');

  
// Sem se střádá mezivýsledek
  // Zvlášť adresáře a projekty aby byly oddělené ve výsledku
  
$LinesDir '';   // Adresáře
  
$LinesPrj '';   // Projekty

  // Procházení adresářem
  
$Dir glob($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$Path.'/*'GLOB_ONLYDIR);

  
// Vezmi jen jméno adresáře a vytvoř asociativní pole s klíči
  
foreach ($Dir as $Key => $DirName)
  {
    
$DirName basename($DirName);
    
$NewDir[$DirName] = $DirName;
  }
  
$Dir $NewDir;
  unset(
$NewDir);

  
// Setřídění adresářů podle preferovaného třídění ze [SortPreferences]
  
$NewDir = array();
  
$Sort $ThisDirInfo->GetVariable('SortPreferences');  // vzorové třídění
  
if ($Sort!='')
  {
    
$Sort explode("\n"$Sort);
    
// Najdi a přendej nalezené položky
    
foreach ($Sort as $Value)
    {
      
$Value trim($Value);
      if (isset(
$Dir[$Value]))
      {
        
// Zařaď do nového pole
        
$NewDir[] = $Value;
        
// Vyhoď ze starého
        
unset($Dir[$Value]);
      }
    }
    
// Přendej zbylé položky
    
foreach ($Dir as $Value)
    {
      
$NewDir[] = $Value;
    }
    
$Dir $NewDir;
    unset(
$NewDir);
  }
  
  
// Zpracování položek
  
foreach ($Dir as $DirName)
  {
    
// Načti informace o (každém) adresáři
    
$DirInfoValid $DirInfo->LoadDirInfo($Path.'/'.$DirName.'/'.DIRINFO$Lang);
    
    
// Pokud to není adresář, tak načti informace o projektu
    
if (!$DirInfoValid)
    {
      
$ProjectInfoValid $DirInfo->LoadDirInfo($Path.'/'.$DirName.'/'.PRJINFO$Lang)
      or
      
// Heuristika pro projekty, které ještě nemají popis
      
$ProjectInfoValid is_dir($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$Path.'/'.$DirName.'/DOC')
      or
      
$ProjectInfoValid is_dir($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$Path.'/'.$DirName.'/SCH');
    }

    
// Zkontroluj, zda jsme v platné sekci
    // if ($Path!='' || $Valid)
    
if ($DirInfoValid || $ProjectInfoValid)
    {
      
// Připrav si proměnné
      
unset($Variables);
      foreach(
$DirInfo->DirData as $Key => $Value)
      {
        
$Variables[$Key] = $DirInfo->GetString($KeyWRAP);
      }

      
$Variables['InfoName']        =
          
$DirInfoValid CreateScriptLink($Params$DirName$DirInfo->GetString('InfoLongDescription'))
                        : 
$DirName;

      
$Variables['InfoPicture']     = CreatePicturesLink($Params['path'].'/'.$DirName$Glue'Žluťoučký kůň'TEMPLATEPATH.'/'.$Template->GetVariable('InfoNoPicture'));
      
$Variables['InfoDescripion']  = $DirInfo->GetString('InfoShortDescription'WRAP);
      
$Variables['InfoWebSVN']      = CreateSVNLink($Params['path'].'/'.$DirName$Params['lang'], $Template->GetString('InfoSVNTitle'));
      
$Variables['InfoHTML']        = CreateFilesLink($Params['path'].'/'.$DirName.'/DOC/HTML/*.[hH][tT][mM][lL]'$Glue);
      
$Variables['InfoPDF']         = CreateFilesLink($Params['path'].'/'.$DirName.'/DOC/*.[pP][dD][fF]'$Glue);
      
$Variables['InfoSCH']         = CreateFilesLink($Params['path'].'/'.$DirName.'/SCH/*.[pP][dD][fF]'$Glue);

      
// Poukni proměnné do vzoru a střádej si výsledek
      
if ($DirInfoValid)
        
$LinesDir .= $Template->Substitute($Variables$Template->GetVariable('InfoLine'));
      else
        
$LinesPrj .= $Template->Substitute($Variables$Template->GetVariable('InfoLine'));
    }
  }

  
// Slož k sobě obě části (adresář / separátor / projekt)
  
if ($LinesDir!='' and $LinesPrj!='')
    
$Lines $LinesDir.$Template->GetString('InfoSeparator').$LinesPrj;
  else
    
$Lines $LinesDir.$LinesPrj;

  
// Teď sestavené položky ulož do proměnné "InfoLine" objektu
  
$Template->SetVariable('InfoLine'$Lines);
}

/*
//Načtení adresáře
        if ((Is_Dir($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1)) && (substr($soubor1,0,1) <> ".") && (substr($soubor1,0,1) <> "!")) {
//Nastavení suffixu u obrázků
          $img = $soubor1."_Small.jpg";

//Pokud existuje náhled obrázku, zobraz ho
    if (file_exists($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$img)) {
    echo "<td><A HREF=\"image.php?pth=".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."&fname=".$soubor1."\" TARGET=\"_blank\"><img src=\"thumb.php?pth=".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."&fname=".$soubor1."\" border=\"0\"></a></td>\n";
    } else { echo "<td><img src=\"thumb.php?pth=".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."&fname=".$soubor1."\"></td>\n"; }

//Pokud existuje HTML dokumentace k modulu vytvoř na ni odkaz
          if (file_exists($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/DOC/HTML/".$soubor1.".".$lang.".html")) {
            echo "<td><a href=\"".$www.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/DOC/HTML/".$soubor1.".".$lang.".html\">".$soubor1."</a></td>\n";
          } else { echo "<td>".$soubor."<b>".$soubor1."</b></td>\n"; }
//Pokud existuje PDF dokumentace k modulu zobraz odkaz
          if (file_exists($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/DOC/".$soubor1.".".$lang.".pdf")) {
            echo "<td><a href=\"".$www.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/DOC/".$soubor1.".".$lang.".pdf\">PDF</a></td>\n";
          } else { echo "\n<td>-</td>\n"; }
//WebSVN odkaz
          echo "<td><a href=\"http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=/Modules/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/\">WebSVN</a></td>\n";
//Pokud existuje stručné info, zobraz ho
          if (file_exists($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$info1)) {
            $fp = FOpen ($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$info1, "r");
            $data = FRead ($fp, FileSize ($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$info1));
            FClose ($fp);
            echo "<td>".wordwrap($data, 50, "<br>")."</td>\n";
          } else { echo "\n<td><i>No description available</i></td>\n"; }
          echo "</tr>\n\n";
        }


    $PathEncoded = URLEncode($Path.'/'.$FileName);

    $htmllink = "<a href='".$_SERVER['SCRIPT_NAME']."?lang=$Lang&amp;path=$PathEncoded'>$FileName</a>";

*/


?>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1