{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Web/] [JS/] [MLAB_Menu.js] - Revize 60

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

// History:
//  Doplnìna detekce jazyka dokumentu (ve znaèce body)
//  Pøedìláno na jinou strukturu adresáøù, doplnìno poukování odkazù
//  Oprava regulárního výrazu tak, aby nekazil odkaz Nahoru v patièce

//var undefined;  // Pro zpetnou kompatibilitu kdyby JS nepodporoval undefined

var RelPath="";   // Promìnná pro uložení relativní cesty k rootu webu
          // Všechny cesty v tomto skriptu pak mají být cestami od
          // rootu webu (napøíklad Web/PIC/MLAB.ico)

function Test()
// Testovací funkce pro ladìní
{
 with (document)
 {
  var Info;
  // Test
  // Užiteèné: document.URL (cesta a jméno souboru stránky)
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('document language '+DocLang());
  write('</p>');
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('document language '+navigator.appVersion);
  write('</p>');
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('document language '+document.body.lang);
  write('</p>');
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('navigator language '+navigator.language); // FF ano, IE6 ne
  write('</p>');
 }
}


function DocLang()
// Vrací zkratku jazyka stránky ( cs en )
// Není-li v dokumentu uvedená vrací en
{
 var s;
 s=document.body.lang.toLowerCase();
 if(s=="cs") return "cs"; // To by mì zajímalo proè je èeština cs a ne cz
 if(s=="sk") return "cs"; // Pro slováky bude asi èeština vhodnìjší
 return "en";       // Pro všechny ostatní dáme angliètinu
}


function SetRelativePath(Path)
// Nastaví relativní èást cesty tak, abychom se dostali k rootu webu
// Napøíklad pro stránky v adresáøi "Web" je tento parametr "../"
{
 // Zapamatuji si relativní cestu
 RelPath=Path;
 // Pøípadnì doplním na konec lomítko
 if (RelPath.length!=0)
  if (RelPath.charAt(RelPath.length-1)!='/')
   RelPath+='/';
}


function PokeRelativePath(Content)
// Vezme øetìzec a doplní v nìm všechny odkazy o relativní èást cesty
{
// return (Content.replace(/<a href="/ig,'<a href="'+RelPath));
 Content=(Content.replace(/(\s+href=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2'));
 Content=(Content.replace(/(\s+src=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2'));
 return Content;
}


function DrawHeader(MoreInfo)
// Nepovinny parametr udava nadpis stranky
// Neni-li uveden bere se text ze znacky title dokumentu
{
 // Promìnná pro vznikající vkládaný obsah
 var Content="";
 // Default informace pokud je parametr nezadany
 if(MoreInfo==undefined) MoreInfo=document.title;
 // Vlozeni HTML kodu
 Content+='<div class="InnerHeader"> ';
 if (DocLang()=="cs")
  { // èeský text
   Content+='<a href="index.cs.html" title="Domù"><span class="HeaderLogo">MLAB</span><img border=0 width=120 height=57 src="Web/PIC/MLAB_online.gif" alt="MLAB Logo"></a>';
  }
 else
  { // English text
   Content+='<a href="index.en.html" title="Home"><span class="HeaderLogo">MLAB</span><img border=0 width=120 height=57 src="Web/PIC/MLAB_online.gif" alt="MLAB Logo"></a>';
  }
 Content+='<span class="HeaderText">'+MoreInfo+'</span>';
 Content+='</div> ';
 // Korekce cest v odkazech
 Content=PokeRelativePath(Content);
 // Výstup sestaveného textu
 document.write(Content);
}


function DrawMenu(MoreInfo)
// Nepovinny parametr udava nazev menu
// Neni-li uveden dava se text Menu
{
 // Promìnná pro vznikající vkládaný obsah
 var Content="";
 // Default text
 if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="Menu";
 // Vlastni menu
 Content+='<div class="InnerMenu">';
 Content+=' <div class="Navigation">';
 Content+='  <div class="MenuText">';
 Content+=    MoreInfo;
 Content+='  </div>';
 if (DocLang()=="cs")
  { // èeský text
   Content+='<ul>';
   Content+=' <li> <a href="index.cs.html" title="Domù">MLAB Home</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Apparatus.cs.html" title="Samostatná zaøízení">Zaøízení</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Articles.cs.html" title="Èlánky, informace">Texty</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/News.cs.html" title="Novinky a zmìny">Novinky</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Photos.cs.html" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/AboutMLAB.cs.html" title="O stavebnici MLAB">O MLABu</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/AboutWeb.cs.html" title="O webu">O WEBu</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/AboutAuthors.cs.html" title="O autorech">Autoøi</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/ToDoList.cs.html" title="Co jìštì zbývá udìlat">To do list</a> </li>';
   Content+='</ul>';
  }
 else
  { // English text
   Content+='<ul>';
   Content+=' <li> <a href="index.html" title="Home">MLAB Home</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Modules.en.html" title="Single MLAB Modules">Modules</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Apparatus.en.html" title="Independed Devices">Apparatus</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Texts</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/News.cen.html" title="News">News</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Photos.en.html" title="Photo Gallery">Photo Gallery</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/AboutMLAB.en.html" title="About MLAB">About MLABu</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/AboutWeb.en.html" title="About Web">About Web</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/AboutAuthors.en.html" title="About Authors">Authors</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/ToDoList.en.html" title="What to do">To do list</a> </li>';
   Content+='</ul>';
  }
 Content+=' </div>';
 Content+='</div> ';
 // Korekce cest v odkazech
 Content=PokeRelativePath(Content);
 // Výstup sestaveného textu
 document.write(Content);
}


function DrawFooter(MoreInfo)
// Nepovinny parametr pro text do paticky
{
 // Promìnná pro vznikající vkládaný obsah
 var Content="";
 // Default text je prazdny
 if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="";
 // Vlozeni HTML kodu
 Content+='<div class="InnerFooter">';
 Content+='&nbsp;';  // ústupek IE6 (chyba výpoètu šíøky pøi nenulovém paddingu )
 if (DocLang()=="cs")
  { // èeský text
   Content+='<a href="#">Nahoru</a> &nbsp; ';
   Content+='<a href="Web/Copyright.cs.html">Copyright</a> &copy; ';
   Content+='<a href="Web/AboutAuthors.cs.html">Autoøi MLAB</a> &nbsp; ';
  }
 else
  { // English text
   Content+='<a href="#">Up</a> &nbsp; ';
   Content+='<a href="Web/Copyright.en.html">Copyright</a> &copy; ';
   Content+='<a href="Web/AboutAuthors.en.html">MLAB Authors</a> &nbsp; ';
  }
 Content+='['+document.lastModified+'] &nbsp;&nbsp;&nbsp;';
 Content+=MoreInfo;
 Content+='</div>';
 // Korekce cest v odkazech
 Content=PokeRelativePath(Content);
 // Výstup sestaveného textu
 document.write(Content);
}
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1