Rozsah

Celý obsah tohoto webu je autorským dílem a zůstává jím ať je uložen či šířen jakýmkoli způsobem (například na tomto webu, na jiném počítači, na datovém nosiči, v operační paměti a podobně).

Záruky

Autoři dávají k dispozici obsah projektu MLAB tak jak je bez jakýchkoli záruk. Zejména nezaručují, že informace jsou přesné a úplné. U uživatelů se předpokládá adekvátní úroveň znalostí a schopností k dosažení odpovídajícího užitku.

Co je dovoleno

Je dovoleno užít díla k nekomerčním účelům, pro vlastní studium. Komerční organizace jej mohou užít pro vlastní potřebu ne však jako součást školení svých zákazníků či partnerů.

Díla původní i odvozená se mohou mohou dále šířit jako nekomerční za předpokladu uvedení odkazu na web projektu MLAB http://www.mlab.cz a zachování informace o původních autorech.

Co není dovoleno

Užít díla ke komerčním účelům, tedy zejména za účelem dosažení zisku. Není dovoleno hromadně vyrábět a prodávat moduly či zařízení projektu MLAB a vydávat dokumentaci tiskem nebo spolu s cizí dokumentací nebo na médiu s dalším obsahem komerčního charakteru.

Není dovoleno modifikovat dílo a dále je šířit pod jinými podmínkami nebo dokonce bez uvedení původních autorů.

Výjimky

Užít díla v rozporu s výše uvedenými podmínkami je možné pouze po dohodě s autory. V případě nejistoty se spojte s autory.